Ei:s tillsyn kring fjärrvärme

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagen. En av våra uppgifter är att att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och möjliggöra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information.

Ei följer utvecklingen på marknaden

Energimarknadsinspektionen har som uppgift att analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden och föreslå förändringar av regelverket så att marknaden ska fungera bättre.

Vi analyserar också utvecklingen i fjärrvärmesektorn i relation till andra alternativ på värmemarknaden för att stimulera till konkurrens.

Ei granskar inte skäligheten i prissättning

Vi har ingen tillsyn över det pris som fjärrvärmeföretaget tar ut av dig som enskild kund. Om du misstänker att företaget utnyttjar sin dominerande ställning och höjer priset omotiverat mycket, bör du kontakta fjärrvärmeföretaget som får redogöra för prissättningen.

Så här rapporterar fjärrvärmeföretagen

Det är inte ovanligt att fjärrvärmeföretag även bedriver annan verksamhet som till exempel bredband, elnät eller elhandel. För att motverka risken att man finansierar annan verksamhet ska fjärrvärmeverksamheten särredovisas.

Fjärrvärmeföretagen är enligt fjärrvärmelagen skyldiga att redovisa till Ei om sin fjärrvärmeverksamhet senast den 31 juli varje år.

Redovisningen består av årsrapport och redovisning över drift- och affärsförhållanden. Årsrapporten är en ekonomisk särredovisning för energiföretagens fjärrvärmeverksamhet och det är företagets styrelse och revisorer som ansvarar för uppgifterna i årsrapporterna.