Faktorer som påverkar fjärrvärmepriset

Det finns ungefär 200 fjärrvärmeföretag i Sverige. Fjärrvärmepriset påverkas av flera faktorer och det kan vara stora skillnader i kostnaden för fjärrvärme. Det högsta priset kan vara dubbelt så högt som det lägsta.

Förutsättningar för fjärrvärme

För att kunna ansluta bostaden eller lokalen till fjärrvärme krävs att det finns nedgrävda ledningar i det område där din bostad eller lokal finns.

Som fjärrvärmekund har du ingen valfrihet när det gäller vem du ska köpa fjärrvärmen ifrån.

Det inte är kostnadseffektivt att bygga parallella nät som distribuerar det varma vattnet från värmeverket till din bostad eller lokal. Detta innebär att det åtminstone i distributionsledet är en marknad med ett så kallat naturligt monopol.

Det finns därför bara en fjärrvärmeleverantör per område.

Priserna för fjärrvärme varierar

Fjärrvärmepriser och anslutningsavgifterna är inte reglerade. Som kund betalar du ibland men inte alltid en anslutningsavgift när du ansluter dig till fjärrvärmen. Kostnaden för fjärrvärmen består sedan av en fast avgift per år och ett pris för varje kWh som levereras till dig. Du betalar för överföring (s.k. nätkostnad) och energi på samma gång. Du betalar också moms på hela kostnaden. Däremot betalar du ingen punktskatt för fjärrvärmen.

Anslutningskostnaderna varierar i landet och kan också variera inom samma företag beroende på var en anslutning ska ske. Även den fasta avgiften och priset för varje kWh varierar. Det högsta priset kan vara dubbelt så högt som det lägsta. Skillnaderna beror till största delarna på vilket bränsle som används i produktionen av fjärrvärmen, hur stort eller litet fjärrvärmenätet är och på vilken avkastning ägaren vill ha på verksamheten.

Andra faktorer som påverkar prissättningen

Prissättningen för fjärrvärme är komplext och påverkas av många olika faktorer, som t ex:

  • fjärrvärmeföretagets prissättningsfilosofi
  • fjärrvärmeföretagets val av bränsle 
  • kommunala beslut
  • tätortens storlek
  • markförhållande på orten
  • hur många fjärrvärmekunder som anslutit sig och hur mycket fjärrvärme de förbrukar
  • om det är kunden eller fjärrvärmeföretaget som äger fjärrvärmecentralen 
  • fjärrvärmeföretagets behov av underhåll för anläggningen och nät
  • statlig energipolitik

Fjärrvärmepriserna påverkas också av skatter, t ex koldioxidskatten, men också av andra ekonomiska styrmedel som utsläppsrätter och elcertifikat med mera. 

Du har rätt att få tydlig information från fjärrvärmeföretaget

För att du ska ha möjlighet att bilda dig en uppfattning om vad du betalar för och hur priset är konstruerat har du enligt lagen, fjärrvärmelagen SFS 2008:263 rätt att få tydlig information från din fjärrvärmeleverantör.