Faktorer som påverkar fjärrvärmepriset

Det finns ungefär 200 fjärrvärmeföretag i Sverige och priserna för anslutning och förbrukning har stora skillnader, det dyraste priset är mer än dubbelt så högt som det lägsta. Fjärrvärmepriset påverkas av flera faktorer och det finns ingen enkel förklaring till skillnaden i prissättningen.

Priserna för fjärrvärme varierar

För att kunna ansluta bostaden eller lokalen till fjärrvärme krävs att det finns nedgrävda ledningar i det område där din bostad eller lokal finns.

Som fjärrvärmekund har du ingen valfrihet när det gäller vem du ska köpa fjärrvärmen ifrån.

Det inte är kostnadseffektivt att bygga parallella nät som distribuerar det varma vattnet från värmeverket till din bostad eller lokal. Detta innebär att det åtminstone i distributionsledet är en marknad med ett så kallat naturligt monopol.

Det finns därför bara en fjärrvärmeleverantör per område.

Flera faktorer påverkar prissättningen

Prissättningen för fjärrvärme är komplext och påverkas av många olika faktorer, som t ex:

  • fjärrvärmeföretagets prissättningsfilosofi
  • fjärrvärmeföretagets val av bränsle 
  • kommunala beslut
  • tätortens storlek
  • markförhållande på orten
  • hur många fjärrvärmekunder som anslutit sig och hur mycket fjärrvärme de förbrukar
  • om det är kunden eller fjärrvärmeföretaget som äger fjärrvärmecentralen 
  • fjärrvärmeföretagets behov av underhåll för anläggningen och nät
  • statlig energipolitik

Fjärrvärmepriserna påverkas också av skatter, t ex koldioxidskatten, men också av andra ekonomiska styrmedel som utsläppsrätter och elcertifikat med mera. 

Du har rätt att få tydlig information från fjärrvärmeföretaget

För att du ska ha möjlighet att bilda dig en uppfattning om vad du betalar för och hur priset är konstruerat har du enligt lagen, fjärrvärmelagen SFS 2008:263 rätt att få tydlig information från din fjärrvärmeleverantör.