Aktörer på naturgasnätet

Gasanvändare

Gasanvändare är de som förbrukar naturgas. Det kan vara allt ifrån industrier till hushåll. Du som gasanvändare måste ha ett avtal med en gasleverantör för att kunna köpa gas.

Gasanvändaren måste också teckna ett nätavtal med den nätägare som ansvarar för kundanslutningen.

Gasleverantör/Gashandlare

Gasleverantören säljer och levererar gas till dig som gasanvändare. Enligt naturgaslagen får en gasleverantör bara leverera gas i en uttagspunkt som någon åtagit sig balansansvaret för.

Balansansvarig

Den balansansvarige är den som har det ekonomiska ansvaret för att det råder balans mellan tillförd mängd gas och uttagen mängd gas ur gasnätets inmatnings- och uttagspunkter som den balansansvarige har ansvar för.

Den som vill åta sig balansansvar tecknar ett avtal om balansansvar med Swedegas AB.

Det här innebär att en gasanvändare eller att en gasleverantör kan teckna avtal med Swedegas AB om att ta eget balansansvar. Ett företag kan också enbart ha rollen som balansansvarig och erbjuda denna tjänst till gasleverantörer och andra intressenter.

Naturgasproducent

I Sverige finns ingen källa av naturgas och alltså ingen anläggning för produktion av naturgas. Största delen av den naturgasen som används i Sverige kommer till Sverige via högtrycksledningen mellan Sverige och Danmark med anslutningspunkt i Dragör.

Naturgasen som flödar genom den ledningen är dels dansk Nordsjö gas och dels naturgas som kommer från Tyskland (rysk, norsk eller nederländsk naturgas).

En allt större del av den naturgasen som används i Sverige skeppas hit med båtar från Norge och kallas för LNG, vilket är naturgas i flytande form.

I anläggningen lagras naturgasen för att sedan distribueras ut till olika kunder. En stor terminal har byggts i Nynäshamn och ytterligare terminaler planeras i Lysekil, Göteborg och Gävle.

Lokalt förekommer produktion av biogas i Sverige som kan användas i naturgassystemet om den berikas med gasol (propan).

Nätägare

Nätägare ansvarar för att gasen transporteras genom ledningsnätet till gasanvändarna. Detta sker via transmissions- och distributionsnäten. Nätägaren svarar för att dess ledningssystem är säkra, tillförlitliga och effektiva.

Nätägaren är en central aktör när det gäller informationsutbytet, som sker på gasmarknaden. Det är nätägaren som mäter och rapporterar uppmätta energimängder i inmatnings- och uttagspunkter.

De förser också gasleverantörer, balansansvariga liksom den systemansvarige med de uppgifter som krävs för att kunna beräkna leveranser och reglera balansen i naturgassystemet.

Lagerägare

Lagerägaren är den som äger en anläggning som lagrar naturgas åt marknadens aktörer. Lagret fungerar både som en inmatnings- och uttagspunkt.

Det bidrar till att upprätthålla balansen och att naturgassystemet nyttjas effektivt. Naturgaslagren medverkar till försörjningstrygghet av naturgas.

Systemansvarig

Swedegas AB har i rollen som systemansvariga för det västsvenska naturgasnätet och har det övergripande ansvaret för att balansen mellan inmatning och uttag av gas upprätthålls.

Detta sker genom att Swedegas AB övervakar trycket i transmissionsnätet och vidtar eventuella åtgärder vid obalanser. Genom avtal med de balansansvariga regleras bland annat de obalanser som uppstår om planerad inmatning inte motsvarar faktiska uttag.

Tillsynsmyndighet för naturgasmarknaden

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn över den svenska naturgasmarknaden. Som tillsynsmyndighet ser vi till att nätverksamheten, det vill säga överföringen av naturgas, bedrivs effektivt i syfte att främja en fungerande handel med gas i konkurrens.

Ei ska också godkänna metoderna för Swedegas AB balansansvarsavtal, det vill säga avtalen som sluts med de balansansvariga. Ei utför tillsyn över naturgasföretagens nätavgift (tariff).

Tillsynsmyndighet för trygg naturgasförsörjning

Statens Energimyndighet ansvarar för att ta fram en nationell strategi och plan för trygg naturgasförsörjning. Statens Energimyndighet är även behörig myndighet enligt den Europeiska försörjningsförordningen och ansvarar för att upprätta nationella kris- och åtgärdsplaner.

Branschorganisation för gasaktörer

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.