Bygga och ansluta gasledning

Det är regeringen som beslutar om koncessioner enligt naturgaslagen. Ansökan ska skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei). Efter att vi gått igenom ansökan lämnar vi den vidare till regeringen som slutligen beslutar om det får byggas eller inte.

Ansökan om koncession för naturgasledning

Den som vill bygga eller driva en naturgasledning, lagringsanläggning för naturgas, förgasningsanläggning eller andra tillhörande anläggningar ska ansöka om tillstånd eller koncession hos Energimarknadsinspektionen.

Koncession krävs när man bygger transmissionsledningar enligt de bestämmelser som finns i naturgaslagen.

Inget arbete får börja förrän regeringen gett tillstånd

Innan regeringen ger den sökande koncession får inget arbete för att bereda plats åt ledningen eller anläggningen ske, såsom sprängning, schaktning, skogsavverkning, markberedning eller liknande åtgärder.