Dessa ledningar behöver koncession

För distributionsledningar det vill säga ledningar som ligger efter en mät- och reglerstation behövs ingen koncession, tillstånd. Innan sökanden kan skicka sin koncessionsansökan till Ei måste den sökande hålla samråd med de intressenter som berörs av anslutningen.

De här ledningarna kräver koncession, tillstånd

Det svenska naturgassystemet består av transmissions- och distributionsledningar. Distributionsledningar är i huvudsak de ledningar som utgör lokala nät som förser slutförbrukare med naturgas. Transmissionsledningar är i huvudsak de ledningar som används för att under högt tryck överföra naturgas till distributionsnäten.

I gränspunkterna mellan transmissionsnätet och distributionsnäten finns mät- och reglerstationer (M/R-stationer), där trycket sänks från det högre trycket i transmissionsnätet till det lägre trycket i distributionsnätet och den överförda gasen mäts.

Mät- och reglerstationerna är också en gränspunkt för krav på koncessione eller tillstånd. För att bygga och använda en naturgasledning som ligger före en M/R-station kräver vi på Ei koncession, men för en ledning som ligger efter en M/R-station kräver vi ingen ingen koncession.

Andra anläggningar kan också kräva koncession

Utöver ledningar består naturgassystemet av ett antal olika anläggningar:

  • Lagringsanläggningar
  • Förgasningsanläggningar – används för att omvandla kondenserad naturgas (LNG – Liquefied Natural Gas) till gasform, till exempel för inmatning i ledningssystemet
  • Kondenseringsanläggningar – I motsats till förgasningsanläggningar används dessa för att omvandla naturgas
  • LNG Anläggningar för import och lossning av LNG

De ovan nämnda anläggningarna får inte byggas eller användas utan koncession, om de är anslutna till en ledning som används för att överföra naturgas för annans räkning.

Om de ligger inom ett internt naturgasnät krävs däremot ingen koncession.

Anläggningar behöver inte kräva koncession

Vissa anläggningar som hör till en naturgasledning kräver ingen särskild koncession, utan ingår i själva ledningen (om ledningen är koncessionspliktig innebär detta att även anläggningen är koncessionspliktig). Följande anläggningar behöver inte kräva tillstånd:

  • M/R-stationer 
  • Linjeventilstationer - Används för att sektionera en ledning och för tömning av gas
  • Rensdonstation - Station som kan sända ut och/eller ta emot ett rensdon för invändig rensning eller inspektion av ledning
  • Kompressorstation - Anordning för att komprimera och pumpa gas. Det är dessa stationer som skapar det tryck som driver gasen genom naturgassystemet. I Sveriges fall räcker trycket från kompressorstationen på den danska sidan hela vägen genom det svenska naturgassystemet.