Det svenska naturgassystemet

Det västsvenska naturgassystemet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr, men en förgrening in i Småland. Det förser sammanlagt cirka 37000 svenska kunder, varav ungefär 34000 hushållskunder, med energi till uppvärmning och matlagning. Övriga kunder är industrier och fjärrvärmeföretag som är anslutna till naturgasnätet.

Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska naturgassystemet med en ledning från Dragør i närheten av Köpenhamn till Klagshamn utanför Malmö.

Naturgassystemet och förbrukningen

Det västsvenska naturgassystemet är uppbyggt av ett transmissionssystem och flera distributionssystem. Transmissionssystemet, själva huvudledningen, är cirka 600 kilometer långt och distributionssystemen har en sammanlagd längd på cirka 2800 kilometer. Alla ledningar på land är förlagda under mark.

Gasen kommer från Danmark

Det svenska naturgassystemet överför varje år cirka 11 TWh beroende på energibehovet under vinterperioden. Huvudsakligen är det naturgas från Danmark som transporteras genom näten. På senare år har även mindre mängder biogas börjat samdistribueras med naturgasen.

Förbrukningen av naturgas står för cirka två procent av Sveriges totala energianvändning. I de kommuner i södra och västra Sverige som har ett utbyggt nät står naturgasen för 20 procent av energianvändningen, vilket är en lika stor andel som i övriga Europa.

Stockholms gasnät

Gasnätet Stockholm AB äger stads‐ och fordonsgasnäten i Stockholmsområdet och ansvarar för utveckling, drift och underhåll av dessa. Stads‐ och fordonsgasnäten omfattar cirka 50 respektive 4 mil ledning. Stadsgasnätet täcker stora delar av Stockholm stad samt Solna och Sundbyberg. Gasen pumpas ut från gasblandningsstationerna i Högdalen och Hammarby sjöstad genom högtrycksledningar till ett antal reglerstationer, för att där sänka trycket för vidare distribution till slutkunder.

I april 2014 beslutade riksdagen att anta regeringens proposition om förtydliganden i naturgaslagen så att alla naturgasnät i Sverige omfattas av lagen. Beslutet innebär att Gasnätet Stockholm AB blir reglerade på samma sätt som övriga naturgasföretag i Sverige.

Gasnätet Stockholm AB kommer också att ansvara för att den kortsiktiga balansen upprätthålls i nätet och för avräkning mellan gasleverantörerna. Regleringen ställer krav på att det är uppdelat i ett nätbolag och ett handelsbolag, på samma sätt som för det västsvenska naturgasnätet. Gasnätet Stockholm AB ansvarar för gasnäten, medan Stockholm Gas AB ansvarar för handeln med gas.

Biogas i naturgasnät

Biogas framställs från organiskt material och är ett förnybart bränsle. För att samdistribuera biogas med naturgas i gasnäten uppgraderas biogasen till naturgasstandard. Ett flertal biogasanläggningar är anslutna till det västsvenska naturgasnätet, varav två har utrustning för att mata in direkt på transmissionsnätet.

Naturgas en del av energigas

Naturgas ingår i begreppet energigas. Förutom naturgas ingår även följande gastyper i energigas som också finns på gasmarknaden:

  • Biogas
  • Fordonsgas
  • Gasol
  • Vätgas
  •