Så ser det svenska naturgassystemet ut

Det svenska naturgassystemet är ett rörledningssystem som börjar vid anslutningspunkten i Dragör i Danmark och slutar i Stenungsund i Sverige. Det förser sammanlagt ca 37 000 svenska kunder, varav ungefär 34 000 hushållskunder, med energi till uppvärmning och matlagning. Övriga kunder är industrier och fjärrvärmeföretag som är anslutna till naturgasnätet.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är biogas?

Biogas bildas vid nedbrytning av biologiskt material i en syrefri miljö, så kallad rötning, och består i huvudsak av metan och koldioxid samt lägre halter svavelväte, kväve och syre. Metanhalten är vanligtvis mellan 50 och 75 procent, att jämföras med naturgasens metanhalt på cirka 90 procent.

Utförligare svar...

Vilken myndighet kontaktar jag om jag misstänker att konkurrens inte fungerar på gasmarknaden?

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och övervakar att företagen följer konkurrenslagen. Vänd dig till Konkurrensverket om du misstänker att företag bryter mot konkurrenslagen.

Energimarknadsinspektionen ska följa naturgasmarknadens utveckling och verka för effektiv konkurrens. Vänd dig till Energimarknadsinspektionen om du har frågor om naturgasmarknadens utveckling.


Vilka rättigheter har jag som gaskonsument?

Som gaskonsument omfattas du av generellt konsumentskydd. Information om vilka regler som gäller hittar du på Konsumentverkets webbplats. Dessutom finns det särskilda regler som gäller för gasmarknaden. Information hittar du på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Du kan fritt välja vilken gashandlare du ska köpa naturgas ifrån. I avtalet med din naturgashandlare regleras vilka villkor som gäller för avtalet.


Fler frågor...

Naturgassystemet och förbrukningen

Det svenska naturgassystemet är uppbyggt av ett transmissionssystem och flera distributionssystem. Transmissionssystemet, själva huvudledningen, är 620 kilometer långt och distributionssystemen har en sammanlagd längd på 2 600 kilometer. Alla ledningar på land är förlagda under mark.

Gasen kommer från Danmark

Det svenska naturgassystemet överför varje år cirka 19 TWh beroende på energibehovet under vinterperioden. Huvudsakligen är det naturgas från Danmark som transporteras genom näten.

Förbrukningen av naturgas står för två procent av Sveriges totala energianvändning. I de kommuner i södra och västra Sverige som har ett utbyggt nät står naturgasen för tjugo procent av energianvändningen, vilket är en lika stor andel som i övriga Europa.

 Naturgasnätet i Sverige

Biogas i naturgasnät

Biogas framställer man i anläggningar som utnyttjar biologiskt avfall samt på gaser från avfallsdeponier. Biogas kan även framställas genom förgasning av biobränslen, och benämns då också biometan. Biogas har ett lägre energiinnehåll än naturgas. Biogas som är uppgraderad till naturgaskvalitet börjar i allt större utsträckning överföras i rörledningssystemet. Men den är ändå liten om man ser till den totala gasförbrukning i naturgassystemet.

Naturgas en del av energigas

Naturgas ingår i begreppet energigas. Förutom naturgas ingår även följande gastyper i energigas som också finns på gasmarknaden:

  • Biogas
  • Fordonsgas
  • Gasol
  • Vätgas