Det svenska naturgassystemet

Det svenska naturgassystemet är ett rörledningssystem som börjar vid anslutningspunkten i Dragör i Danmark och slutar i Stenungsund i Sverige. Det förser sammanlagt cirka 37000 svenska kunder, varav ungefär 34000 hushållskunder, med energi till uppvärmning och matlagning. Övriga kunder är industrier och fjärrvärmeföretag som är anslutna till naturgasnätet.

Naturgassystemet och förbrukningen

Det svenska naturgassystemet är uppbyggt av ett transmissionssystem och flera distributionssystem. Transmissionssystemet, själva huvudledningen, är cirka 600 kilometer långt och distributionssystemen har en sammanlagd längd på cirka 2800 kilometer. Alla ledningar på land är förlagda under mark.

Gasen kommer från Danmark

Det svenska naturgassystemet överför varje år cirka 19 TWh beroende på energibehovet under vinterperioden. Huvudsakligen är det naturgas från Danmark som transporteras genom näten.

Förbrukningen av naturgas står för cirka två procent av Sveriges totala energianvändning. I de kommuner i södra och västra Sverige som har ett utbyggt nät står naturgasen för 20 procent av energianvändningen, vilket är en lika stor andel som i övriga Europa.

 Naturgasnätet i Sverige

Stockholms gasnät

Gasnätet Stockholm AB äger stads‐ och fordonsgasnäten i Stockholmsområdet och ansvarar för utveckling, drift och underhåll av dessa. Stads‐ och fordonsgasnäten omfattar cirka 50 respektive 4 mil ledning. Stadsgasnätet täcker stora delar av Stockholm stad samt Solna och Sundbyberg. Gasnätet började byggas redan 1853 kring Slottet, Helgeandsholmen och Kungsträdgården då man behövde gas för gatubelysning och arbetet fortsatte in på 1950‐talet. Gasen pumpas ut från gasblandningsstationerna i Högdalen och Hammarby sjöstad genom högtrycksledningar till ett antal reglerstationer, för att där sänka trycket för vidare distribution till slutkunder.

I april 2014 beslutade riksdagen att anta regeringens proposition om förtydliganden i naturgaslagen så att alla naturgasnät i Sverige omfattas av lagen. Beslutet innebär att Gasnätet Stockholm AB blir reglerade på samma sätt som övriga naturgasföretag i Sverige. Gasnätet Stockholm AB kommer också att ansvara för att den kortsiktiga balansen upprätthålls i nätet och för avräkning mellan gasleverantörerna. Regleringen ställer krav på att det är uppdelat i ett nätbolag och ett handelsbolag, på samma sätt som på naturgasmarknaden på västkusten. Gasnätet Stockholm AB ansvarar för gasnäten, medan Stockholm Gas AB ansvarar för handeln med gas.

Gasnätet Stockholm AB äger stads‐ och fordonsgasnäten i Stockholmsområdet och ansvarar för utveckling, drift och underhåll av dessa. Stads‐ och fordonsgasnäten omfattar cirka 50 respektive 4 mil ledning. Stadsgasnätet täcker stora delar av Stockholm stad samt Solna och Sundbyberg.

Biogas i naturgasnät

Biogas framställer man i anläggningar som utnyttjar biologiskt avfall samt på gaser från avfallsdeponier. Det kan även framställas genom förgasning av biobränslen, och benämns då också biometan. Biogas har ett lägre energiinnehåll än naturgas. Biogas som är uppgraderad till naturgaskvalitet börjar i allt större utsträckning överföras i rörledningssystemet. Men den är ändå liten om man ser till den totala gasförbrukning i naturgassystemet.

Naturgas en del av energigas

Naturgas ingår i begreppet energigas. Förutom naturgas ingår även följande gastyper i energigas som också finns på gasmarknaden:

  • Biogas
  • Fordonsgas
  • Gasol
  • Vätgas