Elnät och reglering av elnätsavgifter

Eftersom elnätsföretagen agerar på en naturlig monopolmarknad reglerar Energimarknadsinspektionen (Ei) elnätsverksamheten.

Den el vi använder produceras både i Sverige och utomlands och försäljning av el är konkurrensutsatt. Kunder har möjlighet att välja från vilken elhandlare man vill köpa sin el och det finns cirka 120 elhandelsföretag att välja mellan. Däremot är distributionen av el via elnäten ett naturligt monopol eftersom det är samhällsekonomiskt och miljömässigt olämpligt att bygga parallella elnät över hela landet.

Från och med 2012 regleras elnätsföretagens elnätsavgifter i förväg och det finns en övre gräns för hur stora intäkter elnätsföretagen får ha under en fyraårsperiod. Det kallas för elnätsföretagens intäktsram.

Förhandsregleringen innebär att elnätsföretaget lämnar ett förslag till intäktsram som prövas av Ei. Intäktsramen ska täcka elnätsföretagens kostnader för att bedriva verksamheten och ge en rimlig avkastning. I elnätsföretagets förslag till intäktsram ingår en del prognoser. När fyraårsperioden löper ut kontrollerar Ei företagen och prognoserna.

Vi publicerar uppgifter om den intäktsram som samtliga elnätsföretag har föreslagit och vilken ram som Ei har beslutat. Det framgår också om elnätsföretaget har överklagat Ei:s beslut om intäktsram.

Elnätsföretaget ansöker om intäktsram

I mars 2015 lämnade elnätsföretagen ett förslag till intäktsram. Ei prövade förslagen under perioden mars – oktober och i slutet av oktober hade Ei beslutat om intäktsramar för alla elnätsföretag. Vad som hänt från mars 2015 och vad som händer efter oktober 2015 framgår av nedanstående illustration.

Bild process intäktsram elnätstariffer

Enligt ellagen ska elnätsavgifterna vara

  • Skäliga
  • Objektiva
  • Icke diskrimenerande

Skäligheten kontrolleras genom att Ei sätter ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje elnätsföretag får ta ut av sina kunder. Elnätsföretaget har rätt att ta ut avgifter så att det täcker kostnader för exempelvis drift och underhåll, för att vara ansluten överliggande nät samt en begränsad avkastning.

Objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som elnätsföretaget har för just denna kategori. Elnätsföretagen får ha olika avgifter för olika kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder. Men däremot får inte elnätsföretaget gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. 

Kravet på icke-diskriminering innebär att elnätsföretaget inte får gynna en kund inom en och samma kundkategori.

Om ett elnätsföretag tar ut mer än vad som är tillåtet

Om ett elnätsföretag tar ut mer av sina kunder än vad som är tillåtet får det kännbara konsekvenser för elnätsföretaget. Ei sänker elnätsföretagets intäktsram för nästa period med motsvarande belopp. Dessutom kan elnätsföretaget få betala en straffavgift om avgifterna överstigit intäktsramen med mer än 5 procent.