Elnät och nätprisreglering

I Sverige finns cirka 170 elnätsföretag. Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag och du som elkund har inte möjlighet att byta. Anledningen är att det skulle bli för dyrt att bygga och driva parallella elnät.

VANLIGA FRÅGOR

Hur påverkas min elnätsavgift av att Förvaltningsrätten underkänt Ei:s metod för att begränsa elnätsföretagens intäkter?

Ei kommer att överklaga Förvaltningsrättens domar. Inga höjningar, utöver de som Ei tidigare godkänt, kommer att genomföras innan domarna vunnit laga kraft. Det kan ta flera år.

Elnätsföretaget har höjt min avgift. Är höjningen rimlig/skälig?

Vi har satt ett tak (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod. Ett företag får ta ut avgifter som täcker drift och underhåll samt en begränsad avkastning. Nuvarande period löper ut 2015. Då kommer vi att kontrollera att företagen hållit sig inom de gränser vi satt upp.

Utförligare svar...

Hur mycket pengar får elnätsföretagen tjäna?

Tidigare har vi kontrollerat i efterhand hur mycket elnätsföretagen tagit betalt av sina kunder. Från och med 2012 granskar Ei elnätsföretagen i förväg.

Då ger vi företagen en ram, intäktsramen, för hur mycket de max får ta betalt av sina kunder under en fyraårsperiod. Det innebär att vi kontrollerar nätföretagens alla intäkter i förhand. Sedan bestämmer vi hur stora intäkter elnätsföretagen får ha under fyra år.

Utförligare svar...

Fler frågor...

Vi granskar varje företag

Vi övervakar elnätsföretagen för att se att de inte tar ut för höga avgifter. Det gör vi genom att sätta en övre gräns (en intäktsram) för hur mycket ditt företag får ta ut av alla kunder i ditt område under en fyraårsperiod.

Nuvarande intäktsramar gäller åren 2012-2015. Under denna period får företagen höja sina avgifter så länge de håller sig inom de ramar vi satt upp. När nuvarande period löper ut kontrollerar vi företagen. Det är också först då vi vet om ditt företag tagit ut för mycket av dig och andra kunder i ditt område.

Kännbara konsekvenser

Om ett företag tar ut mer av dig än vad som är tillåtet får det kännbara konsekvenser. Vi sänker deras ram för nästa period med motsvarande belopp. Dessutom kan de få betala en straffavgift om avgifterna överstigit ramen med mer än 5 procent. 

Avgifterna ska vara skäliga

Elnätsavgifterna ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje företag får ta ut av sina kunder. Här tittar vi inte på just din avgift utan på alla avgifter samlat. Ett företag får ta ut avgifter som täcker kostnader för till exempel drift och underhåll, kostnad för att vara ansluten överliggande nät samt en begränsad avkastning. 

Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företagen får ha olika avgifter för olika kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder. Företagen får däremot inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. 

Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter. 

Granskning av tidigare års elnätsavgifter

Till och med 2011 har elnätsavgifterna granskats i efterhand. För åren 2008-2011 kommer en slutlig bedömning att göras under 2014 för hela fyraårsperioden.