Förhandsreglering av elnätstariffer

Beslut om intäktsramar för landets elnätsföretag, år 2012-2015

Totalt omfattar granskningen samtliga elnätsföretag i Sverige. Företagen lämnade under våren 2011 in sina ansökningar om intäktsramar inklusive motiveringar.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har med stöd av de uppgifter som lämnats bedömt om de kostnader som företagen har är rimliga att ta ut av kunderna i nätavgift.

Besluten innebär att merparten av företagen inte får sin ansökan om intäktsram godkänd, utan Ei har i de flesta fall justerat beloppen. Företagens ansökta belopp uppgår till totalt 183 miljarder kronor för fyraårsperioden 2012-2015. Energimarknadsinspektionens beslut begränsar intäktsramarna till 150 miljarder kronor för alla företag sammanlagt.

Beslutade intäktsramar för samtliga elnätsföretag

Så har Ei bedömt nivån på intäktsramarna

Besluten om intäktsramar innehåller vissa förutsättningar. Företagen ska effektivisera den kostnadsmassa som de själva kan påverka. De företag som inte lyckas med det kommer att få en lägre avkastning från verksamheten.

Företagen har också lämnat prognoser om investeringar för de kommande åren liksom nivån på så kallad opåverkbara kostnader. Utfallet av dessa kommer att stämmas av i efterhand och intäktsramarna kommer då att justeras vilket innebär att det inte finns någon risk för att kundernas avgifter påverkas av till exempel investeringar som blir uppskjutna.

Om företagets intäkter under tillsynsperioden avviker från intäktsramen ska det påverka ramen för den påföljande tillsynsperioden.

Energimarknadsinspektionens beslut är direkt gällande även om de överklagas av elnätsföretagen.

Därför reglerar Ei i förhand

I samband med omregleringen av elmarknaden den 1 januari 1996 behölls den svenska traditionen med fri prissättning, där elnätsföretagen sätter sina tariffer efter vissa generella riktlinjer.

Med nättariff avses i ellagen avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Regeringen konstaterade emellertid i en proposition under 2009 att det finns fördelar med en ordning där prövningen sker i förväg, inte minst då den innebär ökad förutsägbarhet för nätföretagen och deras kunder.

Genom att riksdagen beslutade den av regeringen lämnade propositionen "Förhandsprövning av nättariffer med mera" infördes nya bestämmelser i ellagen.

Från och med 2012 regleras elnätsavgifterna i förväg. Ei beslutar om en intäktsram för varje elnätsföretag för fyra år i taget.