Vad ska jag göra om jag fått elavbrott?

Om du som kund har elavbrott sammanhängande i 12 timmar eller mer ska du automatiskt ersättas för detta. Sker inte detta bör du kontakta nätföretaget som får redovisa varför. Om inget anspråk på ersättning görs inom två år har du inte längre rätt till ersättning.

Elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck.

Utförligare svar

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller eventuella skadeståndsanspråk kan kunder vända sig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om en kund vill få ett beslut prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Energimarknadsinspektionen har inget tillsynsansvar avseende avbrottsersättning eller andra ersättningskrav.

Om du som kund får onormalt många avbrott bör du undersöka varför genom att i första hand kontakta nätföretaget. Om du inte är nöjd med svaren som nätföretaget ger så kan förhållandena anmälas till Energimarknadsinspektionen. Ei kan undersöka förhållandena och, om inte nätföretaget kan styrka att överföringen är av god kvalitet, förelägga nätföretaget att vidta åtgärder.