Elmarknader och elhandel

Elpriset styrs av många olika faktorer. Allt som påverkar hur mycket el som produceras och hur mycket el som används påverkar också elpriset.

Väderleken styr tillgången på vatten- och vindkraft, men även elanvändningen. Kärnkraft, som är omgärdat av strikta säkerhetsföreskrifter, behöver ibland ställas av för underhåll och reparation.

När tillgången på el är låg samtidigt som elanvändningen är hög stiger elpriset och vice versa.

Från tillverkning av el till den slutliga användningen av el finns flera aktörer med olika ansvar och uppdrag.

Elproducent

Företag som tillverkar el kallas elproducenter. I Sverige kommer den mesta elen från vattenkraft och kärnkraft.

Det finns även vindkraft och andra kraftverk såsom gasturbiner för att tillverka el.

Elhandlare

Som konsument köper du din el från en elhandlare. Elhandlaren köper i sin tur elen på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot eller direkt från en elproducent.

Av den el som produceras i Sverige så är det cirka 70 procent som handlas på Nord Pool. Den resterande delen handlas direkt från elproducenter.

Elnätsföretag

Elnätsföretaget äger ledningarna som transporterar elen hem till dig. I Sverige finns ungefär 170 elnätsföretag av olika storlek.

Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag och du som elkund har inte möjlighet att byta företag. Anledningen är att det skulle bli för dyrt att bygga och driva parallella elnät.

Balansansvarig

En elhandlare har också ett balansansvar. Det innebär att företaget har ett ekonomiskt ansvar för att produktion och förbrukning av el alltid är i balans.

Om en elhandlare inte vill hantera sitt balansansvar kan de låta ett annan elhandlare eller specialiserat företag sköta balansansvaret åt elhandlaren.

Systemansvarig

Det är Svenska kraftnät som driver och förvaltar stamnätet i Sverige. Svenska kraftnät har rollen som systemansvarig.

Det innebär att det är de som ser till att produktion och import motsvarar den förbrukning och export som finns för hela landet.