Elmarknader och elhandel

Konkurrenssättningen av elmarknaden har gett samtliga elanvändare (hushållskunder och företag) fler valmöjligheter.

På dagens elmarknad påverkas kundernas kostnad av grossistmarknadens funktion och konkurrensen på slutkundsmarknaden som tarifferna på det reglerade elnätet.

Utöver detta påverkas kostnaden av politiska beslut om ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter, elcertifikatssystem och utsläppshandelssystem.

Elmarknadens organisation

Det finns två flöden, ett fysiskt och ett ekonomiskt.

  • Det fysiska flödet, det vill säga elleveransen går från producenten via elnätet till kunden.
  • Det ekonomiska flödet går från kunden till producenten via elhandlare och elbörsen, elnästföretaget får också betalt för elnätsleveransen.

Idag finns det cirka 120 elhandlare som säljer el till konsumenter, av vilka de tre största Eon, Fortum och Vattenfall hade en samlad marknadsandel på 41,1 procent räknat i såld energimängd under 2014. Sammantaget levereras el till cirka 5,3 miljoner kunder på den svenska elmarknaden och det finns cirka 170 elnätsföretag som ser till att överföra elen till elanvändarna.

Mesta elen produceras i norr men elkonsumtionen är störst i södra delarna

I Sverige finns hundratals elproducenter varav de 4 största står för drygt 70 procent av den el som produceras. Merparten av den el som produceras i Sverige produceras i landets norra delar medan merparten av elkonsumtionen finns i de södra delarna.

Flaskhalsar i elnätet

På grund av tekniska förhållanden uppstår ibland begränsningar i möjligheten att överföra el mellan landets olika delar, och till andra länder. Överföringsbegränsningar i elnätet brukar benämnas flaskhalsar. Eftersom det alltid kommer att finnas flaskhalsar och på grund av att utbud och efterfrågan av el alltid måste vara i balans behövs metoder för att hantera situationer då flaskhalsar uppstår.

Indelningen i elområden är en av de två tillåtna metoderna för att hantera flaskhalsar inom EU.  Den andra metoden är mothandel. Utöver att hantera flaskhalsar bidrar indelningen i elområden också till att med hjälp av prissignaler, i viss mån styra lokaliseringen av ny elproduktion och konsumtion samt att styra förstärkningar av stamnätet.