Prissättning på el och elmarknader

Den nordiska elbörsen

Nord Pool Spot är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Numera är även Danmark, Finland och Estland medlemsländer. År 2010 handlades närmare 75 procent av all el som förbrukades i Norden på Nord Pool Spot.

Statliga Svenska kraftnät äger Nord Pool tillsammans med sina nordiska motsvarigheter Statnett, Fingrid och Energinet.dk.

År 2010 bildades ett insynsråd där Energimarknadsinspektionen sitter tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter. Syftet med rådet är att förstärka myndighetsövervakningen genom bättre insyn i Nord Pool Spots verksamhet.

Så påverkas du av Nord Pools verksamhet

Om du som kund har valt ett avtal om rörligt pris är det pris du betalar kopplat till det genomsnittliga priset på Nord Pools Spot.

På Nord Pool Spot bestäms priset för nästkommande dygn. Klockan 13 varje dag sätts följande dygns timpriser. Industrier och andra stora förbrukare har länge haft möjlighet att anpassa sin produktion och förbrukning efter dessa priser. Från den 1 oktober 2012 har även alla hushållskunder som väljer ett rörligt timavtal rätt att begära att få sin förbrukning mätt varje timme. Tidigare mättes hushållens förbrukning en gång i månaden.

Det finns även en terminsmarknad med olika prissäkringsprodukter för leverans närmaste veckor, månader och år. Dessa produkter används bland annat av elhandelsföretag som vill prissäkra sig när de erbjuder avtal om fast pris. Denna finansiella marknad organiseras av Nasdaq OMX. 

Så sätts elpriset

Elpriset på Nord Pool Spot bestäms utifrån ett auktionsförfarande. De billigaste produktionsanläggningarna används först och sedan tas dyrare anläggningar in för att möta efterfrågan.

När det är ont om el i systemet, eller när elanvändningen är hög, stiger priset. Det gäller till exempel under torrår när det är mycket kallt och förbrukningen är hög. Att priset stiger gör att kunderna ser över sin elförbrukning. På så sätt upprätthålls balansen i elsystemet och vi undviker elavbrott.

Marknadspriset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan. Det görs genom att elproducenternas utbud hela tiden matchas mot konsumenternas efterfrågan.

Varje timme under dygnets alla timmar matchas efterfrågebuden från elhandlarna mot elproducenternas säljbud. Utifrån aktörernas sammanlagda köp- och säljbud beräknas ett pris där utbud och efterfrågan är lika stora.

Priset räknas fram för varje enskild timme under det kommande dygnet. De produktionsanläggningar med lägst rörlig kostnad är de som används först. I den mån det behövs, antas därefter bud från dyrare produktionsanläggningar för att elproduktionen ska motsvara efterfrågan.

 

Så prissätts din el

 

Bilden illustrerar hur konsumenternas efterfrågan möter elproducenternas utbud. De väl synliga trappstegen på producenternas utbudskurva representerar de olika produktionsanläggningarnas rörliga produktionskostnader.

Rörliga kostnader vid elproduktion består av exempelvis bränslekostnader och produktionsskatter och skiljer sig väsentligt åt mellan de olika produktionsslagen.

Vindkraft och vattenkraft har låga rörliga kostnader medan kol- och oljebaserad elproduktion har mycket höga rörliga kostnader.

Därför varierar elpriset

Elpriset varierar kraftigt över tiden. Vissa timmar kan elpriset på elbörsen ligga nära noll, medan priset andra timmar är över en krona per kilowattimme.

Kraftiga prisvariationer på elmarknaden kan till exempel orsakas av att produktionsanläggningar står stilla eller att efterfrågan plötsligt ökar. Konsekvensen är då att dyrare produktionsanläggningar behöver tas i bruk.

Denna extra produktionskapacitet utgörs till exempel av olje- och kolbaserad produktion med stora uppstartskostnader och höga rörliga kostnader. Marknadspriset stiger därför kraftigt under den tid då dessa produktionsanläggningar behöver användas.