Elproduktion

Den svenska elproduktionen baseras huvudsakligen på förnybar elproduktion så som vattenkraft, vindkraft samt kraftvärme med biobränslen. Sveriges elbalans innefattar även elproduktion genom kärnkraft och övrig värmekraft.

I Sverige produceras varje år cirka 150 TWh el. Vattenkraftproduktionen kan variera mycket mellan blöta och torra år men står normalt för kring 65 TWh. Ungefär lika mycket produceras än så länge genom kärnkraft.

Vattenkraftproduktionen är förhållandevis jämn under året genom att vatten lagras i magasin. Vattenmagasinen fylls på under vår och sommar utnyttjas sedan under höst och vinter fram till nästa vårflod. Vanligtvis förläggs revisionsavställningarna vid kärnkraftverken till sommaren vilket ger en period av minskad kärnkraftsproduktion.

Kraftvärmebehovet är i regel som störst under vintern då uppvärmningsbehovet och elanvändningen ökar. Vindkraften genererar även den mer el på vinterhalvåret än sommarhalvåret under ett normalår.

Viktigt att elproduktionen och elanvändningen är i balans

Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars slutar elsystemet att fungera och det blir elavbrott. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att det hela tiden råder balans i systemet.

Det finns överföringsledningar och kablar från Sverige till samtliga av våra grannländer. När den inhemska elproduktionen inte räcker till importerar vi el från utlandet.

 På motsvarande sätt kan en del av den svenska elproduktionen exporteras om den inte behövs för att hålla balansen i det svenska elsystemet.