Fakturan för elkostnad

Elkostnaden består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för din elförbrukning, elhandelskostnaden.

Du kan välja elhandlare, men inte vilket nätföretag du har.

Om ditt elhandelsföretag och nätföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och elkostnader. I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser elhandelskostnaden.

Kostnaderna för elnätet innefattar ofta både en fast och en rörlig del enligt följande:

  • en fast kostnad, abonnemangsavgiften
  • en rörlig kostnad, överföringsavgiften

Abonnemangsavgiften

Abonnemangsavgiften är den kostnad du måste betala för att få tillgång till elnätet. Storleken på abonnemangsavgiften är beroende av hur stor huvudsäkringen är. Vilken säkringsstorlek du väljer beror på hur mycket ström du räknar med att ta ut vid högsta belastning. Avgiften är en årskostnad och faktureras vanligtvis för de antal dagar som fakturan avser.

Överföringsavgiften

Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kwh) och har inget att göra med priset på elenergin. Oavsett om du valt elhandlare eller om denne ingår i samma koncern som nätägaren utgår överföringsavgift.

Skäliga avgifter

Reglerna i ellagen slår fast att nätavgifterna ska vara skäliga i förhållande till den prestation nätföretaget utför. Det är vi på Energimarknadsinspektionen som övervakar prissättningen.

Ytterligare avgifter

Ytterligare tre särskilda avgifter tas ut; nätövervakningsavgift, för närvarande 3,75 kronor per år inklusive moms, elberedskapsavgift, för närvarande 56,25 kronor per år inklusive moms och elsäkerhetsavgift, för närvarande 9,50 kronor per år inklusive moms. Med sammanlagt  67,50 kronor per år bidrar du alltså till tre verksamheter som ökar tryggheten för kunderna.

Avgifterna är bestämda av riksdagen och skickas i sin helhet vidare till de tre statliga myndigheterna Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät och Elsäkerhetsverket. Vanligtvis inkluderas avgifterna i den årliga abonnemangsavgiften, men ibland särredovisas avgifterna på fakturan.

Moms

Moms utgår på den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer också på nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften.