Arbete inom Europa

Marknaderna för el och gas i Europa blir allt mer gränsöverskridande. Därför ingår det i Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag att delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU.

Inom Europa arbetar Ei inom ramen för, The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, (ACER) samt Council of European Energy Regulators, (CEER).

Tredje inre marknadspaketet

Den 25 juni 2009 antogs det tredje europeiska lagstiftningspaketet om den inre marknaden för el och gas (”det tredje paketet”). Paketet syftar i allmänna drag till att stärka och liberalisera EU:s inre marknad för energi.

Ei och övriga nationella tillsynsmyndigheters oberoende ställning stärks samtidigt som det skapas en central europeisk byrå för samarbete mellan dessa myndigheter (ACER). ACER tar bland annat fram riktlinjer och förslag till bindande koder för elnäten i Europa.

Gemensamma regler för den inre marknaden för energi

Målet med den inre marknaden för energi är att uppnå en konkurrensutsatt och effektiv europeisk el- och gasmarknad som ska leda till bättre priser och en säkrad och tryggad energiförsörjning i Europa.

Vidare stärks kundens ställning och stort fokus läggs vid kundens rätt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om bland annat sin förbrukning, hur marknaderna fungerar och vart de ska vända sig om de har klagomål.

Det tredje paketet består av två direktiv och tre förordningar. De två direktiven ska ha implementerats i nationell lagstiftning senast den 3 mars 2011. De tre förordningarna har direkt verkan och är således direkt tillämpliga i alla medlemsländer från och med den 3 september 2009.

EU-kommissionen övervakar att medlemsstaterna genomför lagstiftningen. Om så inte är fallet kan EU-kommissionen väcka talan mot medlemsstaten enligt artikel 258 FEUF. Det sker vid EU-domstolen.

Nytt om tredje inre marknadspaketet

Tre stora förändringar som genomfördes till följd av tredje paketet:

 

  1. inrättandet av obligatoriska europeiska samarbetsformer för de nationella tillsynsmyndigheterna inom EU i form av en gemensam europeisk tillsynsmyndighet för energi, Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
  2. inrättandet av obligatoriska europeiska samarbetsformer för europeiska stamnätsoperatörer. Dessa benämns vanligen TSO (transmission system operator).
  3. att i EU:s två förordningar ges mandat till EU-kommissionen, ACER, ENTSO-E respektive ENTSOG och medlemsstaterna att efter en gemensam procedur utveckla mer detaljerade regler för energimarknaderna i form av så kallade nätkoder.

  

Energiunionen - säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi för alla i Europa