Arbete inom Europa

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar gränsöverskridande i flera internationella samarbetsorgan.

I Europa arbetar Ei inom ramen för, The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, (ACER) samt Council of European Energy Regulators, (CEER). Läs mer om ACER och CEER här

Målet med den inre marknaden för energi är att uppnå en konkurrensutsatt och effektiv europeisk el- och gasmarknad som ska leda till bättre priser och en säkrad och tryggad energiförsörjning i Europa.

Viktigt att stärka kunderna ställning

Vidare stärks kundens ställning och stort fokus läggs vid kundens rätt att på ett enkelt sätt få tillgång till information om bland annat sin förbrukning, hur marknaderna fungerar och vart de ska vända sig om de har klagomål.

Öka utbyggnaden av överföringskapacitet genom att förenkla

EU-kommissionen är pådrivande vad gäller integrering av de nationella marknaderna för att skapa en gemensam europeisk energimarknad.  För elmarknaden innebär detta en kombination av utbyggnad av överföringskapacitet och nya metoder för att tilldela och handla den överföringskapacitet som redan finns.

För att öka utbyggnaden av överföringskapacitet lyfts ett antal projekt upp och klassas som projekt av gemensamt intressen, benämnt Project of Common Interest (PCI) på engelska. PCI har ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesser mellan länder, men också genom regler som ger projektägarna möjlighet att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen. Projekten ska bidra till integrering av marknaderna och öka konkurrensen samt leda till bättre försörjningstrygghet och minska koldioxidutsläppen.

Reformer av elbörsernas ställning

Genom nya förordningar innebär att dominerande elbörser kan få konkurrens i sina respektive hemområden. I denna process är de så kallade nätkoder som i detalj reglerar funktionen på de europeiska energimarknaderna. Exempel på sådana regler är hur tilldelningen av framtida överföringskapacitet mellan olika marknadsområden ska gå till och hur kapacitet fördelas på dagen-före och intradagmarknaderna.

Kommissionens sommarpaket

Under 2015 lanserade kommissionen det så kallade sommarpaketet. Paketet innehåller en del avsiktsförklaringar kring vad kommissionen ser som de viktigaste aspekterna att ta tag i när det gäller europeiska energimarknaderna.

Tredje inre marknadspaketet

Den 25 juni 2009 antogs det tredje europeiska lagstiftningspaketet om den inre marknaden för el och gas (det tredje paketet). Paketet syftar i allmänna drag till att stärka och liberalisera EU:s inre marknad för energi.

Ei och övriga nationella tillsynsmyndigheters oberoende ställning stärks samtidigt som det skapas en central europeisk byrå för samarbete mellan dessa myndigheter (ACER). ACER tar bland annat fram riktlinjer och förslag till bindande koder för elnäten i Europa.

Tre stora förändringar som genomfördes till följd av tredje paketet:

  1. inrättandet av obligatoriska europeiska samarbetsformer för de nationella tillsynsmyndigheterna inom EU i form av en gemensam europeisk tillsynsmyndighet för energi, Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
  2. inrättandet av obligatoriska europeiska samarbetsformer för europeiska stamnätsoperatörer. Dessa benämns vanligen TSO (transmission system operator).
  3. att i EU:s två förordningar ges mandat till EU-kommissionen, ACER, ENTSO-E respektive ENTSOG och medlemsstaterna att efter en gemensam procedur utveckla mer detaljerade regler för energimarknaderna i form av så kallade nätkoder.