Arbete inom Europa

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar gränsöverskridande i flera internationella samarbetsorgan. I Europa arbetar Ei inom ramen för, The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, (ACER) samt Council of European Energy Regulators, (CEER).

Gemensam europeisk energimarknad

EU-kommissionen är pådrivande vad gäller integrering av de nationella marknaderna för att skapa en gemensam europeisk energimarknad.  Målet med den inre marknaden för energi är att uppnå en konkurrensutsatt och effektiv europeisk el- och gasmarknad som ska leda till bättre priser och en säkrad och tryggad energiförsörjning i Europa.

Den 25 juni 2009 antogs det tredje europeiska lagstiftningspaketet om den inre marknaden för el och gas (det så kallade tredje paketet).

Tre stora förändringar som genomfördes till följd av tredje paketet:

  1. inrättandet av obligatoriska europeiska samarbetsformer för de nationella tillsynsmyndigheterna inom EU i form av en gemensam europeisk tillsynsmyndighet för energi, Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
  2. inrättandet av obligatoriska europeiska samarbetsformer för europeiska stamnätsoperatörer. Dessa benämns vanligen TSO (transmission system operator).
  3. att i EU:s två förordningar ges mandat till EU-kommissionen, ACER, ENTSO-E respektive ENTSOG och medlemsstaterna att efter en gemensam procedur utveckla mer detaljerade regler för energimarknaderna i form av så kallade nätkoder. Här kan du läsa mer om nätkoder och kommissionsriktlinjer.

Kommissionens sommarpaket

Under 2015 lanserade kommissionen det så kallade sommarpaketet. I EU-kommissionens sommarpaket finns avsiktsförklaringar kring vad kommissionen ser som de viktigaste aspekterna att ta tag i när det gäller europeiska energimarknaderna.

Energiunionen

EU-kommissionen har tagit fram en gemensam arbetsplan för hur el- och gasmarknaderna i Europa bör utvecklas de kommande åren. Den 25 februari 2015 offentliggjordes av EU-kommissionen åtgärdspaketet för en energiunion.