Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande Ei R2018:10

  Skapad: Granskad:

  I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna och kompletterande regelverken på nationell nivå (inklusive myndighetsföreskrifter) kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas redovisas vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna. Det finns också en sammanfattande broschyr. Broschyren sammanfattar rapporten och beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, EU-förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet.

 • Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar – Överväganden inför kommande översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter

  Skapad: Granskad:

  Ei ser för närvarande över regleringen av elnätsföretagens intäktsramar inför nästa tillsynsperiod 2020–2023. Ei har som mål att senast under början av 2019 besluta om eventuella nya eller förändrade föreskrifter avseende hänsyn till kvalitet och effektivt utnyttjande i nätverksamheten när intäktsramarna bestäms. Det främsta syftet med denna promemoria är att ge intressenter en möjlighet att lämna sina synpunkter på våra överväganden avseende ändringar i befintliga föreskrifter innan ett förslag till nya föreskrifter tas fram och remitteras. Vi tar emot synpunkter på denna promemoria fram till den 1 september 2018.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08

  Skapad: Granskad:

  Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på den svenska el- och naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas market Ei R2018:11, se nedan

 • Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el Ei R2018:06

  Skapad: Granskad:

  I juni 2017 gav regeringen Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el. Det övergripande syftet med uppdraget är att förbättra beslutsunderlagen vid stamnätsinvesteringar så att de projekt som genomförs är lönsamma för samhället.

 • Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla EiR2018:05

  Skapad: Granskad:

  Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av gasnätverksamhet. I denna rapport beskriver Ei vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.

 • Slutrapport: Tillsyn gällande efterlevnad av transparensförordningen 2015-2018 Ei R2018:02

  Skapad: Granskad:

  Det är Ei som granskar att transparensförordningen efterlevs. Marknadsaktörerna informerar marknaden om otillgänglighet i produktionsanläggningar, förbrukningsanläggningar eller transmissionslinjer som påverkar överföringskapaciteten mellan elområden. Dessutom rapporterar den systemansvariga för överföringssystemet, Svenska kraftnät, information om planerad produktion, förbrukning och annan viktig information om marknadsförhållandena på grossistmarknaden för el. Ei har under perioden juni 2015 till januari 2018 genomfört ett tillsynsprojekt där berörda aktörer besökts och de fått redogöra för de rutiner de har för att säkra regelefterlevnaden. Resultatet av tillsynen presenteras i denna rapport.