Publikationer

search

Skriv in namnet på det du söker i sökrutan eller välj typ av publikation.

Mejla till redaktionen@ei.se om du inte hittar det du letar efter.

 • Tillsyn avseende åtskillnadsregler Ei R2018:13

  Skapad: Granskad:

  Reglerna om åtskillnad är centrala i både ellagen och naturgaslagen och därmed även i Ei:s tillsynsverksamhet. Vid tidigare tillsynsinsatser och när Ei fastställer en skälig intäktsram har Ei noterat att det förekommer kostnader som inte avser nätverksamhet i nätföretagens årsrapporter. Ei beslutade därför att granska efterlevnaden av dessa regler och inledde en tillsynsinsats under 2017.

 • Cost-benefit analysis of investments in the transmission network for electricity Ei R2018:12

  Skapad: Granskad:

  This document is an English translation of the report “Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (Ei R2018:06)” that was submitted to the Government in April 2018. Assessing the net benefit of a infrastructure project and the cost-effectiveness of different design options available has become increasingly important. Especially in the electricity sector considering the high costs at stake, the rapid technical development of non-wire options, as well as the many stakeholders being affected by the project. This report investigates how cost-benefit analyses should be used in the decision-making process in a Swedish context. In the report we also propose a clear and transparent framework for cost-benefit analyses as well as guidelines on which effects to include and how they should be quantified and monetized. We acknowledge that cost-benefit methodology is a continuously evolving topic. By this translation we are seeking to spread the findings of the report outside Sweden and thus enable more stakeholders to provide input on our future work both nationally as well as within the European Union. Rapporten finns även i svensk version: Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el Ei R2018:06

 • Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande Ei R2018:10

  Skapad: Granskad:

  I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna och kompletterande regelverken på nationell nivå (inklusive myndighetsföreskrifter) kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas redovisas vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna. Det finns också en sammanfattande broschyr. Broschyren sammanfattar rapporten och beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, EU-förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet. Den sammanfattande broschyren går att beställa. Skicka ett mejl till registrator@ei.se

 • Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar – Överväganden inför kommande översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter

  Skapad: Granskad:

  Ei ser för närvarande över regleringen av elnätsföretagens intäktsramar inför nästa tillsynsperiod 2020–2023. Ei har som mål att senast under början av 2019 besluta om eventuella nya eller förändrade föreskrifter avseende hänsyn till kvalitet och effektivt utnyttjande i nätverksamheten när intäktsramarna bestäms. Det främsta syftet med denna promemoria är att ge intressenter en möjlighet att lämna sina synpunkter på våra överväganden avseende ändringar i befintliga föreskrifter innan ett förslag till nya föreskrifter tas fram och remitteras. Vi tar emot synpunkter på denna promemoria fram till den 1 september 2018.

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08

  Skapad: Granskad:

  Varje år sammanfattar Energimarknadsinspektionen (Ei) föregående års utveckling på den svenska el- och naturgasmarknaden. Rapporten omfattar regleringsfrågor, konkurrensfrågor och frågor om försörjningstrygghet. Strukturen på rapporten har tagits fram i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter och EU-kommissionen. Rapporten finns också på engelska The Swedish electricity and natural gas market Ei R2018:11, se nedan

 • Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el Ei R2018:06

  Skapad: Granskad:

  I juni 2017 gav regeringen Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggande av överföringskapacitet för el. Det övergripande syftet med uppdraget är att förbättra beslutsunderlagen vid stamnätsinvesteringar så att de projekt som genomförs är lönsamma för samhället. Rapporten finns även i engelsk version Ei R 2018:12.

 • Inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning – Regelförenkling för alla EiR2018:05

  Skapad: Granskad:

  Ei har identifierat att det finns ett behov av en översyn av de regler som finns kopplade till redovisning av gasnätverksamhet. I denna rapport beskriver Ei vilka ändringar som behöver göras och presenterar ett förslag på ny förordning om redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning.