Beslutet som fattas av Ei kan vara att:

  • ledningen får tillstånd
  • ledningen inte får tillstånd
  • hela ansökningsprocessen måste göras om från början.

Även om ledningen tillåts, kan tillståndet förenas med villkor.

Beslutet skickas bland annat ut till det nätföretag som ansökt och markägare. Om länsstyrelsen har beslutat att ledningen innebär en betydande miljöpåverkan publiceras en annons med information om beslutet i en eller flera lokaltidningar.

Som nätföretag, eller om man på annat sätt är berörd av beslutet, kan man överklaga beslut som man är missnöjd med inom tre veckor. Då överlämnas ärendet till en överinstans, som i de flesta fall är mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. För ledningar med utlandsförbindelse och för stamnätsledningar är regeringen överinstans.

Så här gör du för att överklaga Ei:s beslut

Ei:s beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Du har tre veckor på dig att överklaga från och med den dag du tog del av beslutet. Det ska finnas en bilaga som följer med beslutet som förklarar hur du gör för att överklaga.

Överklagandet ska skickas in till Ei, men ställas till mark- och miljödomstolen. Det innebär att brevet eller e-posten du skriver är ställt till mark- och miljödomstolen men kuvertet eller e-posten skickas till Ei.

Postadressen är:

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03  ESKILSTUNA

Om du vill skicka överklagan via e-post är adressen:

registrator@ei.se

Viktigt att tänka på!

  • Uppge alltid diarienumret för det ärende som du vill överklaga.
  • Var tydlig med varför du anser att beslutet ska ändras och beskriv vilken ändring du vill att Ei ska göra. Du bör även bifoga sådant som du anser har betydelse för ärendet.
  • Uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska du bifoga en fullmakt.

Att överklaga ett beslut är kostnadsfritt.