Nätkoncession gäller som utgångspunkt tills vidare. Nätkoncession för linje kan bli föremål för omprövning efter 40 år från det datum då nätkoncessionen gavs. Dock finns möjligheten att som nätföretag begära att en nätkoncession för linje ska gälla för en viss tid om det finns särskilda skäl. Giltighetstiden får i ett sådant fall vara som längst femton år.

Om en nätkoncession har en begränsad giltighetstid och den snart tar slut, måste man ansöka om att den ska förnyas. Ansökan ska lämnas in två år innan giltighetstiden går ut. Om giltighetstiden går ut innan en ansökan lämnas in måste man ansöka om ny nätkoncession. En ansökan om förlängd giltighetstid är i nästan alla avseenden likadan som en nyansökan.