En nätkoncession gäller som utgångspunkt tills vidare. Nätkoncession för linje som gäller tills vidare, kan utifrån i ellagen angivna förutsättningar, bli föremål för omprövning efter 40 år från det datum då nätkoncessionen gavs. 

Det finns även möjlighet att som sökande begära att en nätkoncession för linje ska gälla för en viss tid om det finns särskilda skäl. Giltighetstiden får i ett sådant fall vara som längst femton år.

Ansökan om förlängning av giltighetstid 

Om en nätkoncession har en begränsad giltighetstid måste man som nätkoncessionshavaren ansöka om förlängning av nätkoncession. En ansökan om förlängning av nätkoncession ska ha kommit in till Ei innan tillståndet har gått ut. 

Man kan ansöka om tillfällig förlängning av nätkoncessionens giltighetstid om det finns särskilda skäl, vilket framgår 2 kap 15 § ellagen. Ei kan då förlänga nätkoncessionen med oförändrade villkor och i högst 5 år.