Nyheter 2017

 • Så här många elavbrott var det 2016

  Skapad: Granskad:

  Nu har Energimarknadsinspektionens (Ei:s) årliga rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publicerats. Rapporten, som bygger på statistik för 2016, visar att medelavbrottstiden per kund var 76 minuter. Det är det näst lägsta värdet sedan Ei började mäta detta 2003.

 • Ny EU-förordning för balanshållning av el träder i kraft

  Skapad: Granskad:

  Den 18 december träder EU-förordningen 2017/2195 i kraft. Kommissionsriktlinjen för balanshållning av el (på engelska Electricity Balancing (EB) Guideline) handlar om hur balansen ska säkerställas i det europeiska elsystemet.

 • Tillsynen mot Gotlands Elnät AB är avslutad

  Skapad: Granskad:

  I oktober 2017 inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn mot Gotlands Elnät AB efter företagets besked om att inte tillåta anslutning av ny elproduktion i sitt elnät. Tillsynen är nu avslutad utan åtgärd, men med ett förtydligande om vad som gäller för mikroproduktion.

 • Ei granskar elavbrotten

  Skapad: Granskad:

  Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Just nu granskar Energimarknadsinspektionen (Ei) om elnätsföretagen lever upp till ellagens krav vad gäller avbrott.

 • Ny EU-förordning för driftsäkerhet träder i kraft

  Skapad: Granskad:

  Den 18 december träder EU-förordningen 2017/2196 i kraft. Nätföreskriften för nödsituationer och återuppbyggnad avseende electricitet (på engelska Emergency and Restoration, ER) handlar om vad som ska göras i händelse av en stor störning i elnätet.

 • Vid årsskiftet flyttar energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

  Skapad: Granskad:

  Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen betyder att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Den innebär också att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen. 

 • Ställs krav som hindrar efterfrågeflexibilitet?

  Skapad: Granskad:

  Ställer elnätsföretagen några krav som gör att företag inte kan erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning? Nej, visar en undersökning som Energimarknadsinspektionen (Ei) nu har slutfört.