Elmätaren är central för marknadens funktion. Den är också viktig i utvecklingen av smarta elnät. För elnätsföretag skapar en smart mätare förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion. En smart elmätare är också viktig för att kunderna ska få tillgång till mer detaljerad information om sin elanvändning.

– Vårt förslag innebär bland annat att kunderna ska kunna få uppgifter om sin elanvändning i nära realtid. Det skapar förutsättningar för kunderna att vara mer flexibla i sin energianvändning och utnyttja nya smarta tjänster, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Funktionerna som Ei föreslår kommer även att göra det enklare för de konsumenter som också vill producera och sälja el till elnätet i mindre skala. Om förslaget antas kommer mätare i framtiden vara anpassade för att inte bara mäta hur mycket el konsumenten använder utan också hur mycket el som konsumenten/producenten matar in i elnätet.

Bakgrund

I regleringsbrevet i december 2016 fick Ei i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Redan 2015 föreslog Ei vilka funktionskrav som skulle finnas på framtidens elmätare. Dessa funktionskrav finns beskrivna i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09).

– Det förslag på författningsförändringar som vi nu tagit fram bygger på de krav som togs fram i rapporten 2015, säger Linda Weman Tell, jurist på Ei och projektledare för uppdraget.

Inom uppdraget skulle Ei även titta på om det fanns skäl att justera eller ta bort något av de funktionskrav som föreslogs 2015.
I den tidigare rapporten föreslog Ei åtta funktionskrav. Ett av dessa funktionskrav, funktionen om larm vid nollfel, finns inte med i de författningsförslag som nu lämnats till regeringen. Anledningen är främst att det saknas ett standardiserat sätt att mäta nollfel samt att det finns osäkerheter i de mätmetoder som används. 

Sju funktionskrav

I sin rapport föreslår Ei nu sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Ei föreslår också att funktionskraven ska regleras i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Ytterligare ett förslag är att Ei får ta fram föreskrifter om funktionskraven.

– Vi ser att det finns detaljer i kraven som behöver förtydligas och därför är vårt förslag att Ei ska få ta fram föreskrifter inom området, säger Linda.

Ei föreslår att funktionskraven ska omfatta samtliga lågspänningskunder, vilket står för den stora majoriteten av elmätare i Sverige. Mätare som sitter hos högspänningskunder bör inte omfattas av funktionskraven.

Ei lämnar författningsförslag för funktionskrav på elmätare

I december 2016 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Den 1 november överlämnade Ei rapporten Funktionskrav på elmätare – författningsförslag till miljö- och energidepartementet. 

Elmätaren är central för marknadens funktion. Den är också viktig i utvecklingen av smarta elnät. För elnätsföretag skapar en smart mätare förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion. En smart elmätare är också viktig för att kunderna ska få tillgång till mer detaljerad information om sin elanvändning.

– Vårt förslag innebär bland annat att kunderna ska kunna få uppgifter om sin elanvändning i nära realtid. Det skapar förutsättningar för kunderna att vara mer flexibla i sin energianvändning och utnyttja nya smarta tjänster, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Funktionerna som Ei föreslår kommer även att göra det enklare för de konsumenter som också vill producera och sälja el till elnätet i mindre skala. Om förslaget antas kommer mätare i framtiden vara anpassade för att inte bara mäta hur mycket el konsumenten använder utan också hur mycket el som konsumenten/producenten matar in i elnätet.

Bakgrund

I regleringsbrevet i december 2016 fick Ei i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare. Redan 2015 föreslog Ei vilka funktionskrav som skulle finnas på framtidens elmätare. Dessa funktionskrav finns beskrivna i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09).

– Det förslag på författningsförändringar som vi nu tagit fram bygger på de krav som togs fram i rapporten 2015, säger Linda Weman Tell, jurist på Ei och projektledare för uppdraget.

Inom uppdraget skulle Ei även titta på om det fanns skäl att justera eller ta bort något av de funktionskrav som föreslogs 2015.
I den tidigare rapporten föreslog Ei åtta funktionskrav. Ett av dessa funktionskrav, funktionen om larm vid nollfel, finns inte med i de författningsförslag som nu lämnats till regeringen. Anledningen är främst att det saknas ett standardiserat sätt att mäta nollfel samt att det finns osäkerheter i de mätmetoder som används. 

Sju funktionskrav

I sin rapport föreslår Ei nu sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla. Ei föreslår också att funktionskraven ska regleras i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Ytterligare ett förslag är att Ei får ta fram föreskrifter om funktionskraven.

– Vi ser att det finns detaljer i kraven som behöver förtydligas och därför är vårt förslag att Ei ska få ta fram föreskrifter inom området, säger Linda.

Ei föreslår att funktionskraven ska omfatta samtliga lågspänningskunder, vilket står för den stora majoriteten av elmätare i Sverige. Mätare som sitter hos högspänningskunder bör inte omfattas av funktionskraven.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.