Efter varje tillsynsperiod (vart fjärde år) stämmer Ei av elnätsföretagens intäktsramar för att se att den prognos som beslutet om intäktsram bygger på stämde. Om ett elnätsföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp. Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande perioden.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under våren 2017 beslutat att öka intäktsramen för tillsynperioden 2016-2019 för ett antal elnätföretag med stöd av 5 kap. 20 § ellagen (1997:857).

I besluten har Ei angett ett belopp med vilken intäktsramen ska öka 2016-2019 (vilket motsvarar underskottet som redovisningsenheterna haft under tillsynsperioden 2012-2015). I Ei:s beslut framgår också att detta belopp inte kan föras vidare ytterligare en tillsynsperioden, det vill säga till 2020-2023.

Elnätsföretagen har överklagat Ei:s beslut och yrkat att förvaltningsrätten ska undanröja besluten i den del som handlar om att underskotten inte kan föras vidare till ytterligare en tillsynperiod. Elnätsföretagen menar att underskotten ska få föras vidare till fler än en efterföljande tillsynsperiod.

Överklaganden avvisas

Förvaltningsrätten i Linköping har den 8 november 2017 beslutat att avvisa samtliga överklaganden med motiveringen att det som elnätföretagen har klagat på inte går att överklaga. Som skäl till det anger förvaltningsrätten bland annat att Ei:s ställningstagande närmast är att se som en underrättelse från myndigheten sida om hur ett eventuellt underskott kommer att hanteras i en framtida tillsynsperiod.

Fotnot: Elnätsföretagens intäktsramar reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Mer om intäktsramar finns att läsa här.

Förvaltningsrätten avvisar överklaganden

Cirka 40 elnätsföretag har överklagat Ei:s avstämningsbeslut gällande intäktsramar i den del som handlar om huruvida företagen får "ta med" sig ett underskott till kommande tillsynsperioder. Den 8 november meddelade förvaltningsrätten att de avvisar elnätsföretagens överklaganden.

Efter varje tillsynsperiod (vart fjärde år) stämmer Ei av elnätsföretagens intäktsramar för att se att den prognos som beslutet om intäktsram bygger på stämde. Om ett elnätsföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp. Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande perioden.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under våren 2017 beslutat att öka intäktsramen för tillsynperioden 2016-2019 för ett antal elnätföretag med stöd av 5 kap. 20 § ellagen (1997:857).

I besluten har Ei angett ett belopp med vilken intäktsramen ska öka 2016-2019 (vilket motsvarar underskottet som redovisningsenheterna haft under tillsynsperioden 2012-2015). I Ei:s beslut framgår också att detta belopp inte kan föras vidare ytterligare en tillsynsperioden, det vill säga till 2020-2023.

Elnätsföretagen har överklagat Ei:s beslut och yrkat att förvaltningsrätten ska undanröja besluten i den del som handlar om att underskotten inte kan föras vidare till ytterligare en tillsynperiod. Elnätsföretagen menar att underskotten ska få föras vidare till fler än en efterföljande tillsynsperiod.

Överklaganden avvisas

Förvaltningsrätten i Linköping har den 8 november 2017 beslutat att avvisa samtliga överklaganden med motiveringen att det som elnätföretagen har klagat på inte går att överklaga. Som skäl till det anger förvaltningsrätten bland annat att Ei:s ställningstagande närmast är att se som en underrättelse från myndigheten sida om hur ett eventuellt underskott kommer att hanteras i en framtida tillsynsperiod.

Fotnot: Elnätsföretagens intäktsramar reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Mer om intäktsramar finns att läsa här.

Copyright 2018 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.