Gotlands Elnät AB (GENAB) publicerade i september 2017 ett beslut om att inte ansluta ny produktion i sitt elnät efter den 31 oktober 2017 och att mikroproduktion kommer att anslutas fram till den 30 juni 2018. Anledningen var kapacitetsbrist i nätet och att anslutning av ny produktion skulle kunna medföra försämrad leveranskvalitet.

I oktober inledde Ei tillsyn mot GENAB för att utreda hur beslutet förhåller sig till de bestämmelser i ellagen som handlar om anslutnings- och överföringsskyldighet.
Kapacitetsbrist är ett godtagbart skäl för att neka anslutning. Enligt rådande omständigheter kan det därför finnas grund för GENAB att begränsa anslutning av ny produktion, men en bedömning måste göras i varje enskilt fall och det måste i så fall komma in ett ärende till Ei där någon begär prövning efter att ha blivit nekad anslutning. Eftersom inget ärende har kommit in till Ei finns heller ingen anledning för myndigheten att fatta beslut om eventuella åtgärder beträffande GENAB:s anslutningsskyldighet.

Förtydligande om mikroproduktion

Beträffande så kallad mikroproduktion så gäller följande: en elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon anslutningsavgift om hen inte matar in mer el i nätet än vad hen tar ut. Att koppla på mikroproduktion på ett redan befintligt abonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ett elnätsföretag neka en sådan inkoppling.

Tillsynen mot Gotlands Elnät AB är avslutad

I oktober 2017 inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn mot Gotlands Elnät AB efter företagets besked om att inte tillåta anslutning av ny elproduktion i sitt elnät. Tillsynen är nu avslutad utan åtgärd, men med ett förtydligande om vad som gäller för mikroproduktion.

Gotlands Elnät AB (GENAB) publicerade i september 2017 ett beslut om att inte ansluta ny produktion i sitt elnät efter den 31 oktober 2017 och att mikroproduktion kommer att anslutas fram till den 30 juni 2018. Anledningen var kapacitetsbrist i nätet och att anslutning av ny produktion skulle kunna medföra försämrad leveranskvalitet.

I oktober inledde Ei tillsyn mot GENAB för att utreda hur beslutet förhåller sig till de bestämmelser i ellagen som handlar om anslutnings- och överföringsskyldighet.
Kapacitetsbrist är ett godtagbart skäl för att neka anslutning. Enligt rådande omständigheter kan det därför finnas grund för GENAB att begränsa anslutning av ny produktion, men en bedömning måste göras i varje enskilt fall och det måste i så fall komma in ett ärende till Ei där någon begär prövning efter att ha blivit nekad anslutning. Eftersom inget ärende har kommit in till Ei finns heller ingen anledning för myndigheten att fatta beslut om eventuella åtgärder beträffande GENAB:s anslutningsskyldighet.

Förtydligande om mikroproduktion

Beträffande så kallad mikroproduktion så gäller följande: en elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon anslutningsavgift om hen inte matar in mer el i nätet än vad hen tar ut. Att koppla på mikroproduktion på ett redan befintligt abonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ett elnätsföretag neka en sådan inkoppling.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.