Om man som nätföretag vill ta bort en ledning måste koncessionen återkallas. Man måste få beslut i frågan innan man börjar ta bort ledningen. Även om det rör sig om en ledning vars koncession löpt ut, måste man invänta beslut om återställningsåtgärder.

Den som har nätkoncession för linje har en skyldighet att driva ledningen. Ledningen får endast tas ur drift under kortare perioder då man behöver genomföra underhåll eller liknande. För ledningar eller ledningsnät som inte längre behövs ska man som koncessionsinnehavare lämna in ansökan till Ei om att återkalla nätkoncessionen återkallas av den som har koncession. Återkallelsen kan gälla för hela ledningen eller för den del som inte längre behövs.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om återkallelse av linjekoncession är 12 månader.

Detta ska ansökan innehålla

I samband med att man som nätföretag ansöker om återkallelse hos Ei, beslutar vi om återställningsåtgärder. I ansökan om återkallelse ska därför följande ingå:

  • En karta som tydligt visar vad som ska rivas.
    Här hittar du mer information om koncessionskarta
  • En beskrivning av vilka delar den aktuella anläggningen består av, exempelvis fundament och kablar, samt vilka återställningsåtgärder som är aktuella för alla ledningens olika delar.
  • En redogörelse för anläggningsdelarnas påverkan på den lokala miljön i de fall man planerar att lämna kvar delar. Beskriv om anläggningsdelarna består av material som kan utgöra en risk eller skulle kunna påverka miljön (till exempel kreosot). Om det rör sig om en markkabel, beskriv om den innehåller exempelvis till exempel olja eller PCB.
  • En bedömning av vilka risker som finns för att föroreningar sprids till ytvatten och grundvatten liksom en bedömning av vilken påverkan de kvarlämnade elledningsdelarna har på nuvarande och framtida markanvändning.
  • En beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckningen. Ange om det finns platsspecifika motstående intressen som gör att man inte bör genomföra återställningsåtgärderna just där motstående intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder, till exempel känslig natur- och kulturmiljö.

Beskrivningarna som nämns ovan behövs också när en koncession löpt ut för att Ei ska kunna fatta beslut om återställningsåtgärder.

Återkallelse på Ei:s initiativ

Ei kan också på eget initiativ återkalla en nätkoncession. Det kan vi göra om:

  • elledningen inte längre behövs för en säker elförsörjning
  • anläggningen löses in i samband med tvångsförvaltning
  • företaget inte längre är lämpligt att driva elnätsverksamhet.

En nätkoncession för linje får också återkallas, helt eller delvis, om nätkoncessionshavaren inte har färdigställt en elledning i rätt tid.