Vissa typer av ärenden hanteras dock uteslutande av en av enheterna. På denna sida hittar du information om vem du ska kontakta beroende på vilken fråga du har.

Enhet Nord och Syd hanterar dessa ärenden:

 • ny nätkoncession för linje, så kallad nyansökan, inklusive ombyggnation av befintlig ledning på grund av ändrad sträckning eller teknik
 • förlängning av nätkoncession för linje, så kallad förlängningsansökan
 • återkallelse av nätkoncession för linje och återställningsåtgärder för ledningar
 • nätkoncession för linje för befintlig leding, så kallad sen förlängningsansökan
 • tillfällig förlängning av nätkoncession för linje
 • omprövning av nätkoncession för linje
 • villkorsändring av befintlig nätkoncession
 • tillsynsärenden, det vill säga ledning utan tillstånd
 • förhandsmedgivande för ledning och station
 • förlängd färdigställandetid.

Enhet Nord handlägger även:

 • nätkoncession för område och spänningshöjning
 • tillstånd till överlåtelse av nätkoncession för område
 • gränsändring av nätkoncession för område. 

Enhet Syd handlägger även:

 • tillstånd till överlåtelse av nätkoncession för linje
 • bindande besked om undantag från koncessionsplikten (IKN)
 • samtliga ärenden avseende koncession för naturgas.

Vi hjälper dig med dina frågor

I punktlistan nedan hittar du snabbt vem du ska kontakta beroende på vilken fråga du har.

 • Planerings- och prioriteringsfrågor 
  Kontakta ansvarig enhetschef för Nord, Karin Edvardsson, telefon 016-16 25 25 eller Syd Jeanette Asp, telefon 016-16 27 72
 • Fråga om status i ett ärende
  Kontakta ansvarig enhetschef för Nord, Karin Edvardsson, telefon 016-16 25 25 eller Syd Jeanette Asp, telefon 016-16 27 72
 • Frågor om icke koncessionspliktiga nät
  Kontakta Linnéa Carlén, telefon 016-16 27 33
 • Fråga om en begäran om komplettering 
  Kontakta Ei:s handläggare som finns för det specifika ärendet
 • Kartrelaterade frågor samt gränsändring av nätkoncession för område 
  Kontakta Louise Norlin, telefon 016-16 27 72
 • Frågor om digitalt material, inklusive fastighetsförteckning 
  Kontakta Åsa Wennerberg, telefon 016-16 25 29
 • Arkivfrågor, exempelvis kopior på gamla beslut 
  Kontakta registraturen, telefon 016-16 27 00 eller registrator@ei.se. 

Vill du skicka mejl till oss?

Vill du ställa din fråga via mejl är våra e-postadresser förnamn.efternamn@ei.se