I ansökan om nätkoncession för linje ska en teknisk beskrivning finnas med. Detta framgår av 6 § punkt 1 elförordningen (2013:208). Uppgifterna i den tekniska beskrivningen behöver inte sammanställas i ett eget separat dokument utan kan framgå exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningen.

För att uppfylla kravet om teknisk beskrivning ska ansökan innehålla följande uppgifter.

Generell information för ledningar

  • Konstruktionsspänning och nominell spänning. Man ska beskriva den spänning som ledningen ska konstrueras för, samt den nominella spänningen vid driftsättning. För befintliga ledningar anger man konstruktionsspänning och den nominella spänning som används. Om konstruktionsspänningen är högre än vad som i SS-EN 60038 motsvarar den nominella spänning som man har angett, så ska man beskriva varför. Om man planerar att höja spänningen ska man beskriva det och vad det får för konsekvenser. Uppgiften om konstruktionsspänning är bindande och begränsar linjekoncessionens omfattning.
  • Effektbehov och överföringskapacitet. Man ska beskriva den maxeffekt som man preliminärt bedömer att ledningen kommer överföra med nuvarande effektbehov och vid normaldrift, samt den överföringskapacitet som man planerar att dimensionera ledningen för. Beskrivningen ska omfatta en bedömning av hur effektbehovet kommer att utvecklas över tid. Om överföringskapaciteten inte motsvaras av effektbehovet så ska den tillkommande kapaciteten motiveras, till exempel genom att beskriva funktionskrav, leveranssäkerhet eller dylikt. Uppgifter om effektbehov och funktionskrav kan komma att remitteras till kommun och länsstyrelse.
  • Anslutningspunkter. Man ska ange linjekoncessionens start- och slutpunkter vid station, befintlig ledning eller produktionsanläggning. Om ledningen ansluter till en befintlig ledning behöver man ange den geografiska platsen, till exempel i form av stolpnummer. Om linjekoncessionens start- eller slutpunkt är vid gränsen för områdeskoncession ska den geografiska platsen anges med till exempel koordinater. Uppgifterna används i Ei:s register och begränsar linjekoncessionens omfattning.
  • Tvärsnittsareor. Man ska beskriva vilken tvärsnittsarea man preliminärt bedömer kommer att behövas för att uppnå den överföringskapacitet som man har angett, för respektive teknikval. Tvärsnittsareor ska motiveras, till exempel baserat på dimensionerande strömvärde och ledarmaterial.
  • Systemjordning. Man ska ange typ av systemjordning, nollpunktsutrustning, beräknad jordslutningsström och frånkopplingstid. Om ansökan gäller en befintlig ledning bör man ange vilken version av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter som tillämpas på ledningens utförande, samt vilket år och om möjligt datum som ledningen först sattes i drift. Uppgifter om elsäkerhet remitteras till Elsäkerhetsverket.

Beskrivningar av de olika teknikvalen ska i vissa fall inkludera en kostnadsbeskrivning. 

För teknikval luftledning

  • Stolpkonstruktion och fasernas placering. Man ska beskriva vilka typer av stolpar, fundament och stagförankringar som ska användas, samt var de kan komma att placeras i förhållande till olika samhällsintressen, naturvärden och kulturvärden. Beskrivningen ska även omfatta uppgifter om stolphöjd, ledningsgatans bredd och arbetsområdets utsträckning vid nybyggnation samt fasernas konfiguration, avstånd mellan faser och vilken typ av isolatorer som används. Principskisser kan användas för att illustrera beskrivningen. Uppgifter om fasernas placering används för bedömning av påverkan på fåglar samt för att bedöma möjligheten till magnetfältssänkande åtgärder. Uppgifter om stolpar med en höjd på mer än 20 meter över mark remitteras till Luftfartsverket.

Om stolpkonstruktion eller något annat av ovanstående inte kan bestämmas förrän vid detaljprojektering ska man beskriva vilka alternativ som kan komma att användas. Miljöprövningen kommer då att baseras på det alternativ som ger störst miljöpåverkan.

För teknikval markkabel och sjökabel

  • Förläggningsmetod och konstruktion. Man ska beskriva vilka förläggningsmetoder som ska användas vid olika marktyper respektive bottentyper, och vid passager av olika samhällsintressen, naturvärden och kulturvärden. Beskrivningen ska omfatta uppgifter om ledningsgatans bredd och arbetsområdets utsträckning vid nybyggnation, samt schaktets bredd och djup. Principskisser kan användas för att illustrera beskrivningen. Man ska även ange antal förband och om förbanden funktionellt tillhör en eller flera ledningar. Uppgifter om antal ledningar används av Ei för att tilldela anläggningsnummer vid beslut.

Om förläggningsmetoder eller något annat av ovanstående inte kan bestämmas förrän vid detaljprojektering ska man beskriva vilka alternativ som kan komma att användas. Miljöprövningen kommer då att baseras på det alternativ som ger störst miljöpåverkan.