I ansökan om nätkoncession för linje ska en teknisk beskrivning finnas med. Detta framgår av 6 § punkt 1 elförordningen (2013:208). Uppgifterna i den tekniska beskrivningen behöver dock inte sammanställas i ett eget separat dokument utan kan framgå exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningen.

För att uppfylla kravet om teknisk beskrivning ska ansökan innehålla följande:

  • En ritning över ledningens konstruktion och dimension med en kortfattad förklarande text exempelvis om vilket material stolparna består av. Det räcker med principskisser som beskriver stolparnas, mark- eller sjökabelns konstruktion och eventuella fundament. Om flera stolptyper kommer att användas, exempelvis portal- och vinkelstolpar, så ska båda stolpmodellerna finnas som principskiss. Även uppgifter om ledningens storlek behövs. Stolparnas höjd ovan mark ska anges för att Ei ska kunna bedöma om Luftfartsverket är berörda och det ska finnas information om avståndet mellan faserna för att vi ska kunna bedöma risker för fåglar.
  • Uppgift om ledningens anslutning till produktionsanläggning, station eller befintlig ledning. Illustration av kopplingsschema/enlinjeschema kan komma att krävas in.
  • Vilken spänning ledningen är eller ska vara konstruerad för (konstruktionsspänning) samt ledningens nominella spänning.
  • Uppgift om systemjordning (nollpunktsutrustning), beräknad jordslutningsström och frånkopplingstid. Om ansökan gäller en befintlig ledning bör man ha med uppgifter om vilken version av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter som tillämpas på ledningens utförande samt vilket år (datum om möjligt) ledningen först började användas. Dessa uppgifter efterfrågas av Elsäkerhetsverket, som är en remissinstans vid Ei:s handläggning av ansökan om nätkoncession för linje.